Aktualności w roku 2018

9 luty 2018 r.
Spotkanie konsultacyjne przed naborami

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zaprasza zainteresowanych działaniem „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach PROW 2014-2020 w dniu 1 marca 2018r. o godzinie 1000 w siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego 10a w Kutnie. Spotkanie dedykujemy mieszkańcom obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania w tym osobom, które planują pozyskać dotację na otworzenie lub rozwój działalności gospodarczej.

Agenda:
1. Założenia LSR i Omówienie wsparcia w ramach 19.2 (akty prawne)
2. Omówienie naborów pod kątem poniższego zakresu tematycznego:
- podejmowanie działalności gospodarczej
- rozwijanie działalności gospodarczej
- budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej
- budowa i przebudowa dróg
3. Aktualne wersje formularzy wniosków o przyznanie pomocy
4. Procedury i kryteria wyboru i oceny operacji
5. Dyskusja


29 styczeń 2018 r.
Warsztat refleksyjny

W dniu 26 stycznia 2018 r. LGD SRG „CENTRUM” przeprowadziła warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Zaproszeni Goście pracowali nad finansową i rzeczową realizacją wskaźników, oceną jakości składanych wniosków, kryteriami wyboru oraz osiąganiem celów zapisanych w powyższym dokumencie strategicznym. Zastanawiano się nad poziomem realizacji potrzeb lokalnej społeczności a także nad wdrożonymi procedurami dla Beneficjentów.

Podczas spotkania wypracowano rekomendacje dla LGD. Na tej podstawie powstanie raport z warsztatu refleksyjnego. Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie oraz merytoryczną pomoc w usprawnianiu działań na rzecz naszego regionu.

Warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl