MASZ POMYSŁ NA CIEKAWE ZMIANY NASZEGO REGIONU?CZEKAMY NA TWOJE SUGESTIE!


Aktualności w roku 2018

Promocja LGD "CENTRUM"

30 listopada 2018 r.

Co słychać w LGD "CENTRUM" czyli nowe materiały promujące naszą działalność. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z plakatem i ulotką, które pokazują zakres naszych działań.


21 listopad 2018 r.
Wyniki naborów wniosków listopad 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
7/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. "Perły Gminy Oporów"

23 październik 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego w ramach projektu grantowego pn. „Perły gminy Oporów” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 ""Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Film promocyjny zrealizowano dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Marcina w Oporowie przez PROGRES Kutno


12 październik 2018 r.
Nabór wniosków 7/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Termin składania wniosków: od dnia 29.10.2018 r. do dnia 14.11.2018 r.

Informujemy, iż zaktualizowano ważne dokumenty, z którymi warto się zapoznać:
ZOBACZ AKTUALNE NABORY

19 września 2018 r.
Otwarcie PAW

20 sierpnia 2018 r.
Wyjazd studyjny

Wyjazd studyjny „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja pn.: "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Bezpłatny wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór"
Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania bierze udział w realizacji operacji pn. "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór".
Bezpłatna wizyta studyjna na teren LGD „Partnerstwo Ducha Gór" odbędzie się w dniach
4-7.09.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy, który jest warunkiem uczestnictwa w wyjeździe, należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres lgdpodkowa@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018 r.


04 czerwiec 2018 r.
Ulga na start dla beneficjentów w ramach podejmowania działalności gospodarczej

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. RODO, przekazujemy wzory uzupełnionych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniach 19.2. które należy uzupełnić.

Dokumenty te składają się z:

 • klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych,
 • klauzul zgód - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).

W przypadku poddziałania 19.2, dokumenty mają zastosowanie zarówno do nowych naborów jak i dla zakończonych oraz będących w trakcie spraw dotyczących przyznania pomocy.

W przypadku, gdy:


1) została zawarta już umowa o przyznaniu pomocy, beneficjent wraz z wnioskiem o płatność składa:

a) klauzule informacyjne:

 • do danych podanych we wniosku o płatność – we własnym imieniu oraz podpisane przez pełnomocnika, osobę reprezentującą, grantobiorcę,

oraz

 • uzupełniając dane zawarte w umowie o przyznaniu pomocy – podpisane przez współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta i/lub małżonka beneficjenta i/lub małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta,

b) klauzule zgód:

 • w zakresie danych zawartych we wniosku o płatność we własnym imieniu i/lub podpisane przez pełnomocnika i/lub grantobiorcę ,

Klauzule do wypełnienia można pobrać wchodząc na link w zakładce Dokumenty LGD > RODO lub bezpośrednio TUTAJ


2) zatwierdzone zostało przyznanie pomocy, ale nie zwarto jeszcze umowy o przyznaniu pomocy, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (wnioskodawca) najpóźniej w dniu zawarcia umowy składa:

a) klauzule informacyjne:

 • do danych podanych w umowie o przyznaniu pomocy – podpisane przez współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta i/lub małżonka beneficjenta i/lub małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, oraz
 • uzupełniając dane wskazane w złożonym WoPP – podpisane przez pełnomocnika i/lub osobę reprezentującą i/lub grantobiorcę,

b) klauzule zgód:

 • uzupełniając dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy – podpisane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy i/lub pełnomocnika i/lub grantobiorcę i/lub właściciela albo współwłaściciela i/lub posiadacza albo współposiadacza nieruchomości.

Klauzule do wypełnienia można pobrać wchodząc na link w zakładce Dokumenty LGD > RODO lub bezpośrednio TUTAJ


Prócz tego, w załączeniu przekazujemy uzupełnione oświadczenia dla wzoru stanowiącego załącznik:

1) nr VIII. A. 18 do wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.2 tj. Listy obecności na szkoleniu/warsztatach w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności,

Klauzule do wypełnienia można pobrać wchodząc na link w zakładce Dokumenty LGD > RODO lub bezpośrednio TUTAJ

2) nr VIII.A.19 do wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.2, tj. Karty wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym: wartość towarów, gruntów lub nieruchomości, wartości pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie).

Klauzule do wypełnienia można pobrać wchodząc na link w zakładce Dokumenty LGD > RODO lub bezpośrednio TUTAJ

Przyjęto, że obowiązku informacyjnego nie wymaga się względem danych osobowych zawartych w deklaracjach rozliczeniowych ZUS, listach płac, umowach z wykonawcami zadań.


28 maja 2018 r.
Ulga na start dla beneficjentów w ramach podejmowania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie z pismem Agnecji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znak: DDD.071.4.2018.KS, z dnia 10.05.2018 r. istnieje możliwości skorzystania przez beneficjentów podejmujących działalność gospodarczą z tzw. ulgi na start.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem.

Informujemy także, że nastąpiła zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

OTWÓRZ PISMO DOT. ULGI ZMIANA ROZPORZĄDZENIA

14 maja 2018 r.
Wyniki naborów wniosków kwiecień 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursów nr:
5/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej


Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

27 kwietnia 2018 r.
Umowy kwiecień 2018

Serdecznie informujemy, że w dniach 11 oraz 13 kwietnia 2018 r. podpisaliśmy umowy na realizację projektów grantowych na łączną kwotę 99 656 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty otrzyma na grant kwotę 34 660 zł.
Parafia Rzymskokatolicka w Tumie pw. Najświętszej Marii Panny Królowej otrzyma na grant kwotę 49 996 zł.
Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina w Oporowie otrzyma kwotę 15 000zł.

Celem operacji jest promocja regionu Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" poprzez realizację 3 niezależnych zadań pt.: Promocję Orkiestry Dętej i Gminy Góra św. Małgorzaty, TumJest III, Perły Gminy Oporów. Realizacja powyższych zadań będzie wpływać na polepszenie i rozwój turystyki w tym turystyki pielgrzymkowej, uatrakcyjnianie miejsc jakimi są gminy Góra Św. Małgorzaty oraz Oporów.

Gratulujemy i życzymy owocnej realizacji projektów.


Przedstawiciele Gminnej Orkiestry Dętej w Górze Św. Małgorzaty podczas podpisywania umów.Przedstawiciele Parafi Rzymskokatolickiej Św. Marcina w Oporowie podczas podpisywania umów.Przedstawiciele Parafi Rzymskokatolickiej w Tumie pw. Najświętszej Marii Panny Królowej podczas podpisywania umów.

26 kwietnia 2018 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”.
Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach: 14 maja 2018 r. w godz. 1300-1515 (rejestracja od godz. 1245), Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 

Program: Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie dofinansowania szkoleń – prezentacja ofert poszczególnych operatorów w ramach systemu bonów na szkolenia.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Konsultacje indywidualne.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 1200.

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2493-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-czas-na-rozwoj-nowe-mozliwosci-dofinansowania-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-firm


19 kwietnia 2018 r.
Wyniki naborów wniosków kwiecień 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursów nr:
3/2018 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
4/2018 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych,
6/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

Informacja. Posiedzenie Rady oceniającej wnioski z naboru nr 5/2018 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej obędzie się 9 maja 2018 roku. Przekazanie do publicznej wiadomości na łamach strony www.srgc.pl wyników z naboru nr 5/2018, ukaże się do 7 dni od dnia posiedzenia.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

1 marzec 2018 r.
Nabór wniosków 1/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
 • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Rozwijanie działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Podejmowanie działalności gospodarczej
Termin składania wniosków: od dnia 22.03.2018 r. do dnia 12.04.2018 r.

Informujemy, iż zaktualizowano ważne dokumenty, z którymi warto się zapoznać:
ZOBACZ AKTUALNE NABORY

1 marzec 2018 r.

W dniu 1 marca 2018r. w ramach Planu Komunikacji w siedzibie w naszej Lokalnej Grupy Działania odbyło się Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla przyszłych Beneficjentów PROW 2014-2020. Spotkanie rozpoczęto omówieniem procedur, kryteriów wyboru i oceny operacji wniosków. Analiza dokumentacji i wyjaśnione wątpliwości pozwolą w naborach zaplanowanych w terminie 22.03 – 12.04.2018 r. złożyć poprawne wnioski o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2. Omówiono również zasady protestów.

Dziękując za liczne przybycie Zainteresowanych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.


9 luty 2018 r.
Spotkanie konsultacyjne przed naborami

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zaprasza zainteresowanych działaniem „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach PROW 2014-2020 w dniu 1 marca 2018r. o godzinie 1000 w siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego 10a w Kutnie. Spotkanie dedykujemy mieszkańcom obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania w tym osobom, które planują pozyskać dotację na otworzenie lub rozwój działalności gospodarczej.

Agenda:
1. Założenia LSR i Omówienie wsparcia w ramach 19.2 (akty prawne)
2. Omówienie naborów pod kątem poniższego zakresu tematycznego:
- podejmowanie działalności gospodarczej
- rozwijanie działalności gospodarczej
- budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej
- budowa i przebudowa dróg
3. Aktualne wersje formularzy wniosków o przyznanie pomocy
4. Procedury i kryteria wyboru i oceny operacji
5. Dyskusja


29 styczeń 2018 r.
Warsztat refleksyjny

W dniu 26 stycznia 2018 r. LGD SRG „CENTRUM” przeprowadziła warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Zaproszeni Goście pracowali nad finansową i rzeczową realizacją wskaźników, oceną jakości składanych wniosków, kryteriami wyboru oraz osiąganiem celów zapisanych w powyższym dokumencie strategicznym. Zastanawiano się nad poziomem realizacji potrzeb lokalnej społeczności a także nad wdrożonymi procedurami dla Beneficjentów.

Podczas spotkania wypracowano rekomendacje dla LGD. Na tej podstawie powstanie raport z warsztatu refleksyjnego. Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie oraz merytoryczną pomoc w usprawnianiu działań na rzecz naszego regionu.

Warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu