MASZ POMYSŁ NA CIEKAWE ZMIANY NASZEGO REGIONU?CZEKAMY NA TWOJE SUGESTIE!


Aktualności w roku 2017 i 2016

13 grudzień 2017 r.
Nabór wniosków 1/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
 • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Termin składania wniosków: od dnia 29.12.2017 r. do dnia 19.01.2018 r.

Informujemy, iż zaktualizowano ważne dokumenty, z którymi warto się zapoznać:
ZOBACZ AKTUALNE NABORY

21 listopada 2017 r.
Szkolenie 11/2017

W dniu 17 listopada w siedzibie LGD CENTRUM w Kutnie odbyły się warsztaty pod hasłem wypełniania wniosku o płatność. Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, zorganizował kolejne warsztaty z zapowiadanego cyklu szkoleń. Na szkolenie zostali zaproszeni Beneficjenci, którzy podpisali umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:
- podejmowania działalności gospodarczej
- rozwijania działalności gospodarczej oraz
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Celem szkolenia było zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Na szkolenie do siedziby LGD przybyli zainteresowani Beneficjenci. Wnioskodawcy zadawali dużo pytań ale również zgłaszali dużo problemów jakie napotykają podczas realizacji swoich operacji. Dyskusja jaka powstała podczas spotkania , potwierdziła potrzebę tego typu warsztatów.Zapoznaj się z fotorelacją w zakładce Galeria

8 listopada 2017 r.
Szkolenie 11/2017

W dniu 7 listopada 2017r. SRGC zorganizowało szkolenie przede wszystkim dla Beneficjentów Poddziałania 19.2, a także dla pracowników, Rady oraz przedstawicieli gmin członkowskich. Zgodnie z załącznikiem do Lokalnej Strategii Rozwoju – Planem szkoleń - pn. „Zasady przyznawania pomocy oraz prawidłowa realizacja i rozliczenie operacji realizowanych w ramach LSR łącznie z tworzeniem biznesplanów” w spotkaniu wzięło udział 25 osób w tym osoby potencjalnie zainteresowane uzyskaniem dofinansowania.

Agenda szkoleniowa:
1. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Wdrażania LSR
2. Wnioski o płatność
3. Kwalifikowalność kosztów
4. Akty prawne i instrukcje
5. Dyskusja- pytania i odpowiedzi
6. Definicja biznesplanu
7. Wykorzystanie biznesplanu (nie tylko przy ubieganiu się o fundusze UE)
8. Struktura biznesplanu
9. Analiza sytuacji wyjściowej, rynku i otoczenia
10. Prognoza

Zapoznaj się z fotorelacją w zakładce Galeria

23 październik 2017 r.
Informacja dot. przedmiotu zamówienia w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców

Szanowni Państwo

Mając na uwadze pojawiające się problemy związane z opisywaniem przez Beneficjentów przedmiotu zamówienia w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców w sposób wskazujący na nazwy konkretnych producentów Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia MRiRW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, opis zadania nie może odnosić się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione zadaniem i został określony stopień równoważności.

Z powyższego przepisu wynika, że w każdym przypadku, gdy obiektywnie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niewymagający wskazania znaku towarowego, patentu, pochodzenia, itp., beneficjent powinien właśnie w taki sposób dokonać tego opisu.

Prosimy więc o nieopisywanie przedmiotu zamówienia przy użyciu nazw własnych (wskazując np. marki samochodów, firmy produkujące: sprzęt budowlany, sprzęt AGD, kostkę brukową, kleje, zaprawy, itp.) oraz nie stosowanie opisów (parametrów technicznych), które będą wskazywać na urządzenia lub wyroby jednego producenta istniejącego na rynku. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą parametrów technicznych musi być spełniony przez co najmniej 2 producentów. Wyłącznie w szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, beneficjent opisując przedmiot zamówienia może posłużyć się nazwą producenta, ale takiemu wskazaniu musi towarzyszyć zapis „lub równoważny”. Oferta równoważna to taka, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w zapytaniu ofertowym, lecz oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Ponadto informuję, że naruszenie § 2 ust. 1pkt 1 lit b wyżej wskazanego rozporządzenia przewiduje w pkt 11 załącznika nr 2 zmniejszenie kwoty dofinasowania od 5% do 25% ostatecznej kwoty przyznania pomocy.

W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:

p. Helena Borucz nr tel. (042) 663-36-38
p. Marcin Hubar nr tel. (042) 663-36-38
p. Piotr Kisiel (042) 663-31-55.

Z poważaniem

Marta Marciniak
Inspektor ds. wdrażania
Wydział Wdrażania i Kontroli
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego


18 październik 2017 r.
Szkolenie 1/2017

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zaprasza zainteresowanych działaniem „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałaniem 19.2 w ramach PROW 2014-2020 na 1-dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Zasady przyznawania pomocy oraz prawidłowa realizacja i rozliczenie operacji realizowanych w ramach LSR łącznie z tworzeniem biznesplanów”.

Szkolenie zgodne z „Planem Szkoleń na rok 2017” odbędzie się 7 listopada 2017r. o godzinie 8.00 w siedzibie naszej Lokalnej Grupy Działania przy ulicy Wojska Polskiego 10a w Kutnie. Spotkanie dedykowane jest Członkom Rady, Beneficjentom, Przedstawicielom Gmin Członkowskich oraz Pracownikom Biura.

Agenda szkoleniowa:
1. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Wdrażania LSR
2. Wnioski o płatność
3. Kwalifikowalność kosztów
4. Akty prawne i instrukcje
5. Dyskusja- pytania i odpowiedzi
6. Definicja biznesplanu
7. Wykorzystanie biznesplanu (nie tylko przy ubieganiu się o fundusze UE)
8. Struktura biznesplanu
9. Analiza sytuacji wyjściowej, rynku i otoczenia
10. Prognoza

Uprzejmie prosimy chętnych o potwierdzenie przybycia: tel. 24 355 23 45 bądź na adres email: info@srgc.pl


9 październik 2017 r.
Szkolenie RLKS

W dniach 3-4 października 2017r. SRGC zorganizowało szkolenie dla pracowników, Rady oraz przedstawicieli gmin członkowskich i beneficjentów w Sulejowie zgodnie z załącznikiem nr 14 do Lokalnej Strategii Rozwoju – Planem szkoleń –„ Jak skutecznie aplikować o środki zewnętrzne – warsztaty dotyczące myślenia projektowego Znaczenie lidera i jego aktywizacja w ROZWOJU LOKALNYM KIEROWANYM PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RKLS).” Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z poniższymi zagadnieniami.

1. Metody wypracowania efektywnego dialogu współpracy na linii lider - lokalna społeczność,
2. Aktywizacja i animacja społeczności lokalnych – zagadnienia teoretyczne i praktyczne, modele, strategie i techniki
3. Innowacje społeczne w aktywizowaniu społeczności lokalnych – m.in.: dobre praktyki w aktywizowaniu społeczności lokalnych, innowacje na rzecz rozwoju lokalnego
4. Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy liderami – integracja środowiska lokalnych liderów z terenów wiejskich
5. Best practice wykorzystania środków UE (związanych z rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność) jako przykłady do naśladowania i źródło inspiracji
6. Korzyści płynące z pozyskania środków dla lokalnej społeczności
7. Mechanizmy spotkań otwartych z wykorzystaniem gier innowacyjnych (jako motywowanie, inspirowanie, ustalanie obszarów i zakresu projektów)
8. Akcja promocyjno-informacyjna. PR i komunikowanie w lokalnych społecznościach.
9. Mechanizmy wsparcia lokalnych liderów w zakresie aplikowania o środki UE

Szkolenie, którego organizatorem był Zakład Szkolenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie zakończono wydaniem certyfikatów. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i merytoryczną dyskusję.

Przejdź do zakładki Galeria


14 września 2017 r.
Nowa księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Uwaga Beneficjenci PROW 2014-2020!

Od 1 września 2017 r. obowiązuje zaktualizowana Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Przejdź do zakładki Dokumenty LGD > Promocja i monitoring


12 września 2017 r.
Podpisywanie umów z Beneficjenatmi w ramach poddziałania 19.2

W dniu 12 września 2017 r. w siedzibie naszej lokalnej grupy działania gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Przedstawicieli Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Wydziału Wdrażania i Kontroli oraz Wydziału Płatności. Spotkanie było związane z podpisywaniem umów o przyznanie pomocy na projekty objęte inicjatywą LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz szkoleniem poświęconym rozliczeniom powyższych operacji. Beneficjenci w ramach naborów wniosków skorzystali z następujących działań:
- Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej,
- Budowa i przebudowa dróg,
- Remont obiektów zabytkowych,
-Podejmowanie działalności gospodarczej,
-Rozwijanie działalności gospodarczej.

Serdecznie gratulujemy Beneficjentom i życzymy powodzenia w realizacji!

Dziękując wszystkim Gościom i Wnioskodawcom za przybycie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji


30 sierpnia 2017 r.
Wyjaśnienia odnoszące się do warunku wypłaty pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Przekazujemy do wiadomości Beneficjentów pismo ARiMR znak: DDD-WL.6935.223.2017.MZd z dn. 25.08.2017 r. dotyczące wyjaśnień odnoszących się do warunku wypłaty pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2.

Pobierz informację

31 lipiec 2017 r.
Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza” edycja 2017

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w zupełnie nowej odsłonie wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Poszukiwane są najlepsze gospodarstwa prowadzące agroturystykę w regionie, chcemy popularyzować wypoczynek na wsi i zwrócić uwagę turystów na taką formę wypoczynku.

Formuła konkursu uległa całkowitej zmianie. W tej edycji będą nagrodzani laureaci w czterech kategoriach, zamiast jak dotąd w dwóch: poszukiwane są przede wszystkim miejsca charakteryzujące się wyjątkowym klimatem, nastawione na hodowlę koni, stwarzające możliwość aktywnego korzystania z dóbr natury i wyjątkowo smacznie gotujących. Przyznana będzie jedna główną nagroda gospodarstwu, które szczególnie wyróżni się na tle innych i spełni wymogi wszystkich kategorii, dodatkowo w ramach wyróżnień docenione będą również miejsca przyjazne dzieciom, dbające o odpowiednią reklamę i podtrzymujące lokalne tradycje.

Możliwości jest więc wiele. Warto walczyć o nagrody, a przy tym wspólnie budować markę agroturystyki w województwie łódzkim. Dodatkowo JR KSOW WŁ planuje wydanie również odświeżonej publikacji pokonkursowej. Trzeba zaznaczyć, że w tegorocznej wersji katalogu (z uwagi na zmiany w całym konkursie) znajdą się tylko gospodarstwa, które przystąpią do tej edycji konkursu. Dlatego warto rozważyć zgłoszenie, aby znaleźć się w katalogu z którego tak chętnie korzystają turyści.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie KSOW

28 lipiec 2017 r.
Rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach PROW

Przekazujemy do wiadomości pismo ARiMR, przedstawiające sposób postępowania w przypadku rozliczania wypłaconych środków na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020.

Pobierz informację Pobierz informację

7 czerwiec 2017 r.
Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu kutnowskiego i łęczyckiego do uczestnictwa w spotkaniu dot. Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2018.

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.

- Idea budżetu obywatelskiego ma już kilka lat. Z dotychczasowych doświadczeń miast naszego regionu wynika, że sprawdza się ona doskonale. W ten sposób ich mieszkańcy w większym stopniu angażują się w realizację zadań gmin i zdecydowanie bardziej utożsamiają się z dokonywanymi zmianami w swoim otoczeniu. Tę ideę chcielibyśmy przenieść na samorząd wojewódzki. W strategii rozwoju województwa łódzkiego, w ramach głównych wyzwań rozwojowych zapisano m.in. tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej, wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa. Temu między innymi będzie służyć realizacja budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego, na który przeznaczyliśmy 5 mln zł – powiedział nam marszałek WŁ Witold Stępień.

Budżet obywatelski będzie prowadzony odrębnie dla 5 subregionów. Przewidywana kwota środków finansowych dzielona będzie w równych częściach na wszystkie subregiony. Proponowane zadania do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zadanie zgłoszono. Może to być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa. Oczekiwane są w szczególności projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne lub ekologiczne. Do propozycji zadania zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców danego subregionu.

Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł. Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać drogą elektroniczną lub pocztową, albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.

Projekty, które spełniać będą kryteria określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców województwa łódzkiego.

Całą stroną organizacyjną i finansową realizacji wyłonionych w głosowaniu projektów zajmie się Urząd Marszałkowski WŁ.

Wszystkie informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego www.bo.lodzkie.pl.

Pobierz pełen harmonogram spotkań

24 kwietnia 2017 r.
Działanie 19.2 Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy szczególnie przedsiębiorców do zapoznania się z kolejnymi interpretacjami do działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dotyczy on tematu pomocy de minimis oraz m.in. definicji pojęcia "pełnego etatu".

Pakiet interpretacji z ARiMR znajduje się w zakłądce Konkursy i projekty > Wnioski i formularze > Pakiet interpretacji z ARiMR z kwietnia 2017 r., lub bezpośrednio pod poniższym linkiem.

Pakiet interpretacji z ARiMR z kwietnia 2017 r

29 marzec 2017 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

18 marca 2017 roku ruszyła internetowa strona www.portalogloszen.arimr.gov.pl , na której wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi, zakupu maszyny czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Opublikowanie zapytania ofertowego na "Portalu Ogłoszeń ARiMR" jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Powiatowego oddziału ARiMR.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z jego Instrukcją. Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale „Wzory dokumentów”. Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy przyznawanej w ramach PROW 2014-2020, którzy:

 • nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
 • są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy Pzp na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, a zamieszczenie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy.

Portal ogłoszeń ARiMR Wykaz dokumentów do pobrania

28 marzec 2017 r.
Wyniki naborów wniosków 1/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o wynikach naborów w ramach konkursu nr 1/2017.
Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

24 luty 2017 r.
Szkolenie

W dniu 21 i 24 lutego 2017r. w siedzibie naszej Lokalnej grupy działania odbyło się w ramach Planu Komunikacji Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla przyszłych Beneficjentów PROW 2014-2020.

Spotkanie rozpoczęto omówieniem procedur i kryteriów wyboru i oceny operacji. Analiza dokumentacji i wyjaśnione wątpliwości pozwolą w I Naborze złożyć poprawne wnioski o przyznanie pomocy( Poddziałanie 19.2). Kierownik Biura – Pani Marta Łubińska omówiła również zasady odwołań i protestów. Dziękując za liczne przybycie Zainteresowanych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zobacz fotorelację ze spotkania


17 luty 2017 r.
Szkolenie

W związku z ogłoszonymi przez naszą lokalną grupę działania naborami (27.02.2017r. – 17.03.2017r.) w dniu 16 lutego 2017r. odbyło się szkolenie Członków Rady. Spotkanie rozpoczęto przypomnieniem Regulaminu Rady. Później Organ zapoznał się z ostatecznymi procedurami i kryteriami wyboru i oceny operacji oraz innymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego wyłonienia wniosków o przyznanie pomocy. Omówiono również zasady odwołań i protestów.

Tak przygotowani Członkowie z niecierpliwością czekają na analizę wniosków pierwszego naboru w perspektywie PROW 2014-2020.

Zobacz fotorelację ze spotkania


06 luty 2017 r.
Nabór wniosków 1/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
 • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 • Rozwijanie działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Podejmowanie działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
ZOBACZ AKTUALNE NABORY

06 luty 2017 r.
Szkolenie 1/2017

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020 serdecznie zapraszamy: pracowników gmin członkowskich oraz osoby i instytucje zainteresowane niniejszą tematyką na spotkanie informacyjno – konsultacyjne.

Na spotkaniu, które odbedzie się w dniu 21.02.2017r. w biurze SRG „CENTRUM” przy ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie o godz. 1300 zostaną omówione kryteria wyboru i oceny wniosków.

Serdecznie zapraszamy


23 styczeń 2017 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 będzie odbywać się w trybie konkurencyjnym.

ARiMR przygotowuje specjalną platformę, dzięki której wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania/rejestracji się na Portalu.

W dniu 17 stycznia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Szczegóły znajdują się na stronie ARiMR Rozporądzenie do pobrania

12 styczeń 2017 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

W związku z przekazanymi przez ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie przez ARiMR możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów.


16 grudnia 2016 r.
Spotkanie konsultacyjne nad zmianą LSR

W dniu 14 grudnia 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM, odbyło się spotkanie informacyjno - konsultacyjne poświęcone zmianom i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Spotkanie miało charakter otwarty, było skierowane do mieszkańców obszaru LGD.
Uczestnicy spotkania omawiali aktualizację zasad wyboru i oceny operacji oraz kryteria wyboru w tym kryteria operacji grantowych. Zaproponowane zmiany zostaną przyjęte Uchwałą na Walnym Zgromadzeniu Członków SRGC w dniu 16 grudnia 2016 r.


5 grudzień 2016 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków online o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W związku z tym, przekazujemy adresy, pod którymi znajdują się generatory:
I. Z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl
II. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
wopp-19-2-premie.arimr.gov.pl


28 listopad 2016 r.
ARiMR pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo przypominamy, że w zakładce Konkursy i projekty -> Wnioski i formularze znajdują się aktualizowane na bieżąco liczne odpowiedzi i interpretacje m.in. przez Departament Działań Delegowanych przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wyjaśnienia dotyczą poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność umieszczane są w pakietach miesiącami.

Przejdź do strony


21 listopad 2016 r.
Cecyliada w Górze Św. Małgorzaty

Cecyliadę 2016 czyli Listopadowe Święto Muzyków tradycyjnie rozpoczęła Msza Św. w miejscowym Kościele p.w. Św. Małgorzaty. Niezwykłą oprawę muzyczną zapewniło działające tam Stowarzyszenie Gminnej Orkiestry Dętej, której koncert podkreślił kształtowanie tożsamości kulturalnej, historycznej i terytorialnej. Była to prawdziwa uczta dla wszystkich obecnych.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” pragnie złożyć podziękowania na ręce Pana Prezesa - Krzysztofa Barylskiego za organizację uroczystości jak zwykle na wybitnym poziomie artystycznym i zaproszenie nas do grona świętujących to wydarzenie.

Po niezwykłą historię Orkiestry, zasługi, galerie zapraszamy na stronę: www.orkiestra.goraswmalgorzaty.pl

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji


27 październik 2016 r.

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.04.2018

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 rokiem życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z województwa łódzkiego w tym w szczególności mieszkańców powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości.

Co zrobić, aby przystąpić do projektu:

 1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji
 2. Pobrać i wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny
 3. Wydrukować, podpisać i wysłać formularz rekrutacyjny na adres:
  Fundacja AKME, ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań
 4. Oczekiwać na kontakt ze strony biura projektu.
 5. Strona internetowa projektu: www.fundacja-akme.pl

Formularz rekrutacyjny (DOCX) Regulamin rekrutacyjny (PDF)


7 październik 2016 r.
Konsultacje do LSR

Szanowni Państwo w związku ze zmianą wytycznych w dniu 30 sierpnia 2016 roku w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 przedkładamy zaktualizowane dokumenty do konsultacji społecznych.

Wszystkie osoby mające uwagi do niniejszych dokumentów proszone są do kontaktu z pracownikami biura pod numerem tel. 24 355 23 45, drogą elektroniczną na adres info@srgc.pl lub osobistego stawiennictwa w godzinach pracy LGD.

Pobierz zestaw dokumentów (spakowany format ZIP)


3 październik 2016 r.
Szkolenie przedsiębiorców i osób fizycznych

30 września w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem działalności gospodarczej.

Spotkanie dotyczyło przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz BIZNESPLANU w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZAREM WIEJSKICH na lata 2014-2020.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu.

Zobacz fotorelację ze spotkania


26 wrzesień 2016 r.
ARiMR pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z listą 32 pytań i odpowiedzi udzielonej przez Departament Działań Delegowanych przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wyjaśnienia dotyczą poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zobacz dokument (skan w PDF)


20 wrzesień 2016 r.
Szkolenie dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zaprasza

Przedsiębiorców i osoby zainteresowane podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej na szkolenie w zakresie przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Dotację można pozyskać w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Kutnie ul. Wojska Polskiego 10a (sala konferencyjna 2 piętro) w dniu 30 września 2016 roku o godzinie 900

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby oraz przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w szkoleniu, proszone są o zgłaszanie uczestnictwa najpóźniej do dnia 29 września 2016 r. godz. 1500.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 24 355 23 45 oraz drogą elektroniczną na email: info@srgc.pl

Uwaga. Obecnie w obrębie biura LGD „CENTRUM” przy ulicy Wojska Polskiego 10a prowadzone są prace budowlane na przyległym parkingu.

W przypadku przyjazdu prosimy o uwzględnienie chwilowych utrudnień parkingowych.

Zobacz zaproszenie (PDF wersja kolor) Zobacz zaproszenie (PDF wersja mono)


19 wrzesień 2016 r.
Zakup środka transportu

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą interpretacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie kwalifikowalności kosztów zakupu środków transportu w ramach poddziałania 19.2.

Przejdź i pobierz aktualną interpretację

16 wrzesień 2016 r.
Szkolenie

W dniach 12-14 września 2016r. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” organizowało szkolenie pn. „Wdrażanie LSR – procedura naboru, kryteria i oceny wniosków, w tym uwarunkowania prawne, obsługa potencjalnych Beneficjentów oraz Monitoring, ewaluacja projektów oraz metodyka badań.” W szkoleniu udział brali: Rada Stowarzyszenia, Zarząd oraz pracownicy.

Zobacz fotorelację ze spotkania


1 sierpień 2016 r.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie opublikowała na stronie internetowej www.arimr.gov.pl formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy wraz z dokumentami pomocniczymi w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W opublikowanych dokumentach brakuje jeszcze następujących dokumentów: „Instrukcje pomocnicze do biznesplanu” oraz „Wyliczenie momentu bazowego”.

Ponadto trwają obecnie prace nad rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. W związku z powyższym przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy LGD musi dostosować wewnętrzne procedury związane z wyborem i oceną projektów do zmienionego rozporządzenia.

Pobierz aktualne formularze

26 lipiec 2016 r.
Aktualny harmonogram naborów

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” informuje o umieszczeniu aktualnego planowanego harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zapraszamy do zakładki Konkursy i projekty >> Harmonogram naboru.


19 maj 2016 r.
Umowa ramowa już podpisana

Z wielką przyjemnością informujemy, że 19 mają 2016 roku podpisaliśmy umowę ramową na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność z Zarządem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Umowa nr 00012-6933-UM0510001/15 podpisana była przez Prezesa Stowarzyszenia Jakuba Świtkiewicza w obecności Pani Dyrektor Marii Kaczorowskiej.
Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji w ramach LSR opiewa na kwotę 7.600.000 zł. Na wdrażanie projektów współpracy wsparcie będzie wynosić 152.000 zł. Natomiast na funkcjonowanie LGD przyznano 1.757.500 zł.


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu