Wnioski i formularze

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.


Ustawy

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw - pobierz


Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. Zmiana (COVID19) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zmiana - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. - Zmiana (stosowanie trybu konkurencyjności) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. Zmiana - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiana - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 - pobierz


Interpretacje, wyjaśnienia oraz inne dokumenty

Instrukcje dotyczące ustalania kwot dla poddziałania 19.2 w związku z nowym orzecznictwem w zakresie pozostawiania protestów bez rozpatrzenia - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR od styczeń 2018 r. do - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z październik - grudzień 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z kwiecień - sierpień 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z lutego 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR ze stycznia 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z grudnia 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z listopada 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z października 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacja ARiMR z dnia 13-09-2016 r. w sprawie kwalifikowalności kosztów zakupu środków transportu w ramach poddziałania 19.2. - pobierz
Lista 32 pytań i odpowiedzi od ARiMR z dnia 21-09-2016 r. do poddziałania 19.2 - pobierz
Pytania i odpowiedzi do poddziałania 19.2 AKTUALIZACJA z 22.02.2017 - pobierz
Pytania i odpowiedzi do poddziałania 19.2 - pobierz
Prezentacja pn. "Jak sporządzić biznes plan" - pobierz

Lista kodów PKD na które nie można otrzymać pomocy w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 - pobierz


UWAGA!!

Każdy Wnioskodawca oraz Beneficjent ma obowiązek do odwiedzenia i pobrania aktualnych formularzy i innych dokumentów do działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER na stronie internetowej ARiMR. Link do strony.*

*Powyższy obowiązek jest spowodowany brakiem informowania o przeprowadzonych częstych zmianach w formularzach i dokumentach przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER


Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćdokumenty aktualne z dnia: 13.05.2019 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z -  pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - pobierz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) -  pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

Uwaga!
11.06.2018 r. została udostępniona wersja 7z: umowy o przyznaniu pomocy

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) -  pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) -  pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) -  pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) -  pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.xlsx wersja do edycji) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - pobierz

Uwaga!
31.05.2019 r. została udostępniona umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz
 • Wzór aneksu do umowy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (.docx) - pobierz

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z -  otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z -  otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - pobierz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z -  pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - pobierz   

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - pobierz

Uwaga!
30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.xlsx wersja do edycji) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Wzór aneksu do umowy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (.docx) - pobierz

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z -  otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) -  otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z -  pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - pobierz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (.xlsx) - pobierz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - pobierz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Uwaga!
27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z -  pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z -  pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - pobierz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - pobierz


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -  pobierz
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - pobierz

Uwaga!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) -  otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z -  otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) -  otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z -  otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) -  otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Uwaga!
27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z -  otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z -  otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórzI. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - pobierz

2)Nieaktualna instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - pobierz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - pobierz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - pobierz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. - pobierz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - pobierz

9) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) -  pobierz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) -  pobierz
 • Biznesplan (.docx) -  pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) - pobierz (nieaktualne)
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) -  pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) -  pobierz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z -  pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z -  pobierz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z -  pobierz
 • Oświadczenie właściciela nieruchomośći (.excel) - załącznik nr 6 -  pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - pobierz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) -  pobierz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) -  pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) -  pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z -  pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z -  pobierz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) -  pobierz


Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER


Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - pobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - pobierz

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z- pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)- pobierz

3) Biznesplan (wersja 1z)

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z)

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z) - pobierz

7)    Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - pobierz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z- pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - pobierz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - pobierz

10) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel) - wersja 1z

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - pobierz
3) Biznesplan (wersja 1z)

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - pobierz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - pobierz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - pobierz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) -  pobierz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) -  pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) -  pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - pobierz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - pobierz


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu