Wnioski i formularze

Ustawy

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw - pobierz


Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. Zmiana (COVID19) - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zmiana - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. - Zmiana (stosowanie trybu konkurencyjności) - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. Zmiana - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiana - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 - pobierz


Interpretacje, wyjaśnienia oraz inne dokumenty

Instrukcje dotyczące ustalania kwot dla poddziałania 19.2 w związku z nowym orzecznictwem w zakresie pozostawiania protestów bez rozpatrzenia - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR od styczeń 2018 r. do - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z październik - grudzień 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z kwiecień - sierpień 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z lutego 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR ze stycznia 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z grudnia 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z listopada 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z października 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacja ARiMR z dnia 13-09-2016 r. w sprawie kwalifikowalności kosztów zakupu środków transportu w ramach poddziałania 19.2. - pobierz
Lista 32 pytań i odpowiedzi od ARiMR z dnia 21-09-2016 r. do poddziałania 19.2 - pobierz
Pytania i odpowiedzi do poddziałania 19.2 AKTUALIZACJA z 22.02.2017 - pobierz
Pytania i odpowiedzi do poddziałania 19.2 - pobierz
Prezentacja pn. "Jak sporządzić biznes plan" - pobierz

PKD
Lista kodów PKD na które nie można otrzymać pomocy w ramach PROW 2014-2020 - pobierz
Lista kodów PKD na które nie można otrzymać pomocy w ramach PROW 2014-2020 (wersja czytelna) - pobierz


UWAGA!!

Każdy Wnioskodawca oraz Beneficjent ma obowiązek do odwiedzenia i pobrania aktualnych formularzy i innych dokumentów do działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER na stronie internetowej ARiMR. Link do strony.*

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

dokumenty aktualne z dnia: 11.01.2021 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy ( *.pdf ) - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania ( *.pdf ) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy ( *.xlsx ) - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania ( *.xlsx ) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( *.pdf ) - pobierz

2) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan ( *.pdf ) - pobierz
 • Biznesplan ( *.docx ) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ( *.xlsx ) - pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych ( *.pdf ) - pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych ( *.docx ) - pobierz
 • Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ( *.xlsx ) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu ( *.pdf ) - pobierz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie ( *.pdf ) - pobierz
 • Oświadczenie ( *.xlsx ) - pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa ( *.pdf) - pobierz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) - maj 2021 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy ( *.zip pakiet wraz z załącznikami ) - pobierz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji ( *.pdf ) - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością ( *.pdf ) - pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( *.pdf ) - pobierz

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji ( *.pdf ) - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji ( *.xlsx ) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji ( *.pdf ) - pobierz

7) Formularz wniosku o płatność ( wersja 4z )

 • Wniosek o płatność ( *.pdf ) - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania ( *.pdf ) - pobierz
 • Wniosek o płatność ( *.xlsx ) - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania ( *.xlsx ) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( *.pdf ) - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu ( *.xlsx ) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu ( *.pdf ) - pobierz

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pobierz   

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (*.docx) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - pobierz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - pobierz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - pobierz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z -  pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - pobierz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (.xlsx) - pobierz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - pobierz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Uwaga!
27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z -  pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z -  pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - pobierz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - pobierz


Nowy wzór aneksu COVID do umowy o przyznaniu pomocy - 19.2 (maj 2021 r.) -  pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -  pobierz
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu