Lokalna Strategia Rozwoju oraz budżet

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarow wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.
LSR jest dokumentem, ktory opracowuje Lokalna Grupa Działania wraz z pracownikami, a podstawą jego treści są szerokie konsultacje społeczne, w których udział biorą podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze. Niezwykle istotne jest włączenie do konsultacji jak największej liczby mieszkańców obszaru objętego LSR.


SPIS TREŚCI
I. CHARAKTERYSTYKA LGD
1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia
2. Obszar
3. Potencjał LGD
3.1. Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD
3.2. Reprezentatywność LGD
3.3. Poziom decyzyjny
3.4. Zasady funkcjonowania LGD
3.5. Potencjał ludzki LGD a regulaminy rady/zarządu/biura itd.
II. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR
III. DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI
1. Położenie geograficzne
2. Ukształtowanie powierzchni
3. Uwarunkowania przyrodnicze
3.1. Klimat
3.2. Gleby
3.3. Bogactwa mineralne
3.4. Lesistość
3.5. Obszary chronione
3.6. Zasoby wodne - wody powierzchniowe
4.  Infrastruktura środowiska
5.  Gospodarka odpadami
6. Sieć gazowa
7. Sieć energetyczna
8. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
8. Analiza uwarunkowań - szanse rozwoju wskazujące na cele LSR
8.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
8.2. Uwarunkowania kulturowe(antropogeniczne) i historyczne
8.3. Uwarunkowania infrastruktury kulturalnej
8.4. Uwarunkowania infrastruktury technicznej
9. Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty LSR
9.1. Potencjał demograficzny
IV. ANALIZA SWOT
V. CELE I WSKAŹNIKI
1. Logika realizacji LSR
2. Proces formułowania celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć dla potrzeb LSR
3. Cele i komplementarność w LSR
4.  Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć
5. SPOSÓB PREZENTACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW W TREŚCI LSR
VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU
VII. PLAN DZIAŁANIA
VIII. BUDŻET LSR
IX. PLAN KOMUNIKACJI
IX. INNOWACYJNOŚĆ
X. ZINTEGROWANIE
XI. MONITORING I EWALUACJA
XII. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Pobierz LSR (4 MB) | format: PDF

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl