Ogłoszenie o naborze 2/2023

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Data publikacji: 12.12.2022 r.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);

Termin składania wniosków: od dnia 09.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r.

Limit dostępnych środków: 547 858,14 zł / 136 964,54 euro

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenie Rozwoju Gmin ”CENTRUM”, ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Terminem złożenia wniosku jest data i godzina przyjęcia wniosku w biurze LGD.

Godziny przyjmowania wniosków: od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Forma wsparcia: Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość pomocy:

Pomoc jest przyznawana w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Pomoc jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:

- 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą- jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2  ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia  24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zmianami;

- 63,63 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;

- 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku: -  podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, - organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z późn. zmianami.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość pomocy przyznana na jedną operację nie może przekroczyć 500.000,00 zł.

Przepisu tego nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.

Warunki udzielenia wsparcia:

Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego i dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest jst, nie może być przyznawana na operacje w zakresie:

a) kształtowania przestrzeni publicznej,

b) budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne,

c) odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm., oraz:

– spełnić warunki oceny wstępnej (w tym zostać uznany za zgodny z LSR i zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),

a ponadto – wniosek w ramach zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 22 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.srgc.pl (Konkursy i projekty > Procedury naborów).

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wcześniejszy termin (dzień, godzina) złożenia wniosku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.

Listę niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości stanowiące załącznik nr 3.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.srgc.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD,
  • Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • Wzór umowy o przyznanie pomocy
  • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja

znajdują się w siedzibie LGD, ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie i na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” www.srgc.pl w zakładce (NABORY > Aktualne) oraz www.arimr.gov.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.srgc.pl (Dokumenty LGD > Lokalna Strategia Rozwoju)

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronie www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” oraz pod numerem telefonu 24 355 23 45

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 ZAŁĄCZNIKI:

UWAGA!!
Jeśli którykolwiek z powyższych dokumentów nie otwiera się, aktualne wnioski i formularze można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Link do strony (zakładka I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - Inne/Własne).*Procedury wyobu i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" dostępne są w zakładce Konkursy i projekty > Procedury naborów.

Z dokumentami pomocnymi podczas przygotowania wniosku można zapoznać się wchodząc do zakładki Konkursy i projekty > Wnioski i formularze

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl