Ogłoszenie o naborze 3/2021

Rozwijanie działalności gospodarczej

Data publikacji: 11.01.2021 r.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny

Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. C Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);

Termin składania wniosków: od dnia 28.01.2021 r. do dnia 19.02.2021 r.

Limit dostępnych środków: : 392 781,80 zł / 98 195,45 EUR.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”, ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM””, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Terminem złożenia wniosku jest data i godzina przyjęcia wniosku w biurze LGD.

Godziny przyjmowania wniosków: od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Forma wsparcia: Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość pomocy:

Pomoc jest przyznawana w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570
z późn. zm.). Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70%.

Warunki udzielenia wsparcia:

Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm., oraz:

– spełnić warunki oceny wstępnej, (w tym zostać uznany za zgodny z LSR i zgodny
z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),

a ponadto – wniosek w ramach zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.srgc.pl

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wcześniejszy termin (dzień, godzina) złożenia wniosku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.

Listę niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości stanowiące załącznik nr 3.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.srgc.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja,
  • Wzór biznesplanu,
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD,
  • Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • Wzór umowy o przyznanie pomocy
  • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja

Znajdują się w siedzibie LGD ,ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie i na stronie internetowej SRG”CENTRUM” www.srgc.pl w zakładce NABORY oraz w aktualnościach (link do strony www.arimr.gov.pl).

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.srgc.pl

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronie www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie oraz pod numerem telefonu 24 355 23 45.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

ZAŁĄCZNIKI:


Procedury wyobu i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" dostępne są w zakładce Konkursy i projekty > Procedury naborów.

Z dokumentami pomocnymi podczas przygotowania wniosku można zapoznać się wchodząc do zakładki Konkursy i projekty > Wnioski i formularze


UWAGI I INFORMACJE:

1. Lista kodów PKD na które nie można otrzymać pomocy w ramach naboru PROW 2014-2020 - otwórz

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl