Ogłoszenie o naborze 2/2021

Podejmowanie działalności gospodarczej

Data publikacji: 11.01.2021 r.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);

Termin składania wniosków: od dnia 28.01.2021 r. do dnia 19.02.2021 r.

Limit dostępnych środków: 600 000,00 zł / 150 000,00 EUR

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenie Rozwoju gmin „CENTRUM” ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” , w dwóch egzemplarzach w formie papierowej Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Terminem złożenia wniosku jest data i godzina przyjęcia wniosku w biurze LGD.

Godziny przyjmowania wniosków: od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Forma wsparcia: Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie płatności ryczałtowej – premii.          

Wysokość pomocy:

Premia przyznawana jest w wysokości 100.000,00 zł (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju  SRG „CENTRUM” –  rozdział VI, str. 42).

Warunki udzielenia wsparcia:                                                                                                                                           

Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm., oraz:

 – spełnić warunki oceny wstępnej, (w tym zostać uznany za zgodny z LSR i zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),

a ponadto - wniosek w ramach zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 17 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.srgc.pl

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wcześniejszy termin (dzień, godzina) złożenia wniosku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części IV. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.

Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie podejowania działalności gospodarczej - załącznik nr 3.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.srgc.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja,
  • Wzór biznesplanu,
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD,
  • Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • Wzór umowy o przyznanie pomocy
  • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja

znajdują się w siedzibie LGD, ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie i na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” www.srgc.pl w zakładce NABORY oraz w aktualnościach (link do strony www.arimr.gov.pl)

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.srgc.pl

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronie www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” ul. Wojska Polskiego 10a , 99-300 Kutno oraz pod numerem telefonu 24 355 23 45.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”” zapewnia bezpłatne doradztwo  w przygotowaniu wniosku. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

ZAŁĄCZNIKI:


Procedury wyobu i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" dostępne są w zakładce Konkursy i projekty > Procedury naborów.

Z dokumentami pomocnymi podczas przygotowania wniosku można zapoznać się wchodząc do zakładki Konkursy i projekty > Wnioski i formularze


UWAGI I INFORMACJE:

1. Lista kodów PKD na które nie można otrzymać pomocy w ramach naboru PROW 2014-2020 - otwórz

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl