MASZ POMYSŁ NA CIEKAWE ZMIANY NASZEGO REGIONU?CZEKAMY NA TWOJE SUGESTIE!


Ogłoszenie o naborze 1/2017/G

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Data publikacji: 06.02.2017 r.

 

Ogłoszenie o naborze 1/2017/G

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” ogłasza nabór wniosków
o powierzenie  grantów:

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od dnia 27.02.2017 r. do 17.03.2017 r.

Limit dostępnych środków Projektu Grantowego: 130 000,00 zł

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ”CENTRUM”, ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej wraz z załącznikami oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD). Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Terminem złożenia wniosku jest data i godzina przyjęcia wniosku w biurze LGD.

Godziny przyjmowania wniosków: od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Zakres tematyczny:

Nowe lub przebudowane obiekty lub miejsca infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, który wpisuje się w zakres Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);

Planowane do realizacji zadania:

W ramach zadania naboru konkursowego zrealizowanych zostanie 6 operacji polegających na utworzeniu lub przebudowie obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.                                                                                                                                          

Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

- Cel ogólny: 2.0. – Rozwój lokalny na obszarze LGD

- Cel szczegółowy: 2.2.  Rozwój infrastruktury lokalnej

- Przedsięwzięcie: LGD „CENTRUM” – Nasze atuty

- Nazwa oraz wartość wskaźnika: liczba nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – 6 szt.

Informacja o wysokości kwoty grantu:

Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.  Dofinansowanie każdego zadania nie może być wyższe niż 50 tys. zł i nie mniejsze niż 5 tys. zł.

Ramy czasowe realizacji projektu grantowego:

Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do 31.05.2018 r.

Warunki udzielenia wsparcia:
Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm., oraz:

- Beneficjentem projektu grantowego może być tylko Organizacja Pozarządowa (organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia)

 – spełnić warunki oceny wstępnej, (w tym zostać uznany za zgodny z LSR i zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),

a ponadto - wniosek w ramach zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 22 pkt.

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wcześniejszy termin (dzień, godzina) złożenia wniosku.

Dofinansowanie projektu grantowego będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnego rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Wykaz wzorów dokumentów oraz miejsce ich dostępności:

  • Formularz wniosku o powierzenie grantu,
  • Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami,
  • Formularz wniosku o rozliczenie grantu,
  • Sprawozdanie z realizacji umowy o powierzenie grantu,
  • Kryteria wyboru operacji grantowych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM",
  • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
  • Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji,
  • Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości,
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie powyższe i niezbędne dokumenty w tym Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) znajdują się w siedzibie LGD, ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie i na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” www.srgc.pl w zakładce NABORY.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części VIII Załączniki. Wniosku o powierzenie grantu.

Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w

„Kryteriach wyboru operacji grantowych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" – załącznik nr 4.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” ul. Wojska Polskiego 10a, oraz pod numerem telefonu 24 355 23 45.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączniki:


Procedury wyobu i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" dostępne są w zakładce Konkursy i projekty > Procedury naborów.

Z dokumentami pomocnymi podczas przygotowania wniosku można zapoznać się wchodząc do zakładki Konkursy i projekty > Wnioski i formularze

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu