O nas

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 kwietnia 2006 r., od tego dnia zaczęło swoją działalność jako Lokalna Grupa Działania. W tej chwili swoim działaniem obejmuje teren 12 gmin z obszaru powiatu kutnowskiego i łęczyckiego: Bedlno, Dąbrowice, Góra Świętej Małgorzaty, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonia, Żychlin. Członkami Stowarzyszenia są wszystkie Gminy z obszaru jego działania oraz podmioty gospodarcze i społeczne z tego obszaru. Stowarzyszenie liczy łącznie 64 członków.

LGD powstało z inicjatywy gmin wspólnie podejmujących działania na rzecz rozwoju regionu, skupionych w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Stowarzyszenie powstało w celu współpracy między lokalnymi władzami, organizacjami oraz odpowiedzialnymi przedsiębiorcami na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców z tego obszaru poprzez działania rozwojowe i aktywizacyjne.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” dla zrównoważonego rozwoju obszaru swojego działania przygotowało Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), która została przyjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2006 roku jako najważniejszy dokument strategiczny. Realizację ZSROW rozpoczął Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sektorowy Program Operacyjny ”Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w ramach Priorytetu II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z działania 2.7 Pilotażowy Program Leader + w ramach Schematu II pn.: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze działalności Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM". Projekt ten był realizowany w latach 2007-2008, a kwota dofinansowania wynosiła 750 000 zł. Działania realizowane w ramach projektu (przygotowywanie dokumentacji i opracowań, szkolenia, konferencje, doradztwo, warsztaty, a także przykłady dobrych praktyk partnerskich wśród Lokalnych Grup Działania) umożliwiły członkom Stowarzyszenia, jak również kadrze odpowiedzialnej za zarządzanie projektem, zdobycie doświadczenia, które zostało pogłębione przy realizacji kolejnych projektów:

  • „Daj im szansę – walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i aktywizacja bezrobotnych – szkolenia z zakresu gospodarki społecznej i psychoedukacji” w ramach projektu „EQUAL- Upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”,
  • „Warsztaty edukacyjne formą aktywizacji kobiet wiejskich gminy Kutno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
  • „Program Edukacji Ekologicznej „Zielona zerówka” na obszarze SRGC oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” (LSR), która została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w dniu 11 grudnia 2008 roku jako najważniejszy dokument strategiczny, była kontynuacją (misji, zamierzeń, celów i priorytetów) poprzedniego dokumentu, jakim jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na bazie spotkań z sołtysami, radnymi i mieszkańcami poszczególnych gmin, na podstawie zgłaszanych na spotkaniach pomysłów i propozycji, a także wielu ankiet skierowanych bezpośrednio do Sołtysów, Radnych oraz Wójtów wszystkich gmin działających w Stowarzyszeniu.

Lokalna Strategia Rozwoju powstała w celu wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany doświadczeń, lepszej koordynacji działań w sferze społecznej, gospodarczej i publicznej. LSR zawierała dwa cele strategiczne:

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.
  2. Obszar Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” Regionem Turystycznym.

Stowarzyszenie podpisało w dniu 18 czerwca 2009 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę na realizację LSR na mocy której pozyskało dla swojego obszaru do roku 2013 roku kwotę 8 826 092,00 zł. Środki te były dostępne dla beneficjentów (JST, osoby fizyczne, osoby prawne) w naborach organizowanych przez Stowarzyszenie od stycznia 2010 roku. W ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju beneficjenci, a wśród nich częściowo członkowie SRGC., zrealizowali łącznie 100 operacji.

Członkowie LGD (JST oraz ich jednostki administracyjne, stowarzyszenia) podczas realizacji operacji w ramach LSR realizowali przedsięwzięcia o zakresie podobnym do zakresu LSR na lata 2007-2013. Członkowie LGD w liczbie 13 zrealizowali łącznie 68 projektów w ramach wdrażania LSR naszego Stowarzyszenia. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 jest kontynuacją wcześniejszej strategii na lata 2007-2013, ponieważ osiągnięte wskaźniki oddziaływania dla wdrażanych dwóch celów ogólnych odzwierciedlają i potwierdzają pozytywny wpływ operacji zrealizowanych przez LGD. Wartość wskaźników oddziaływania dla celu I ogólnego został osiągnięty, jego wartości tj. "wzrost ilości mieszkańców deklarujących zadowolenie z poziomu życia o 5% do roku 2015 w stosunku do roku 2011" wynosi 24,3%; "wzrost dochodów podatkowych gmin o 5% do 2015 roku w stosunku do roku 2008" wynosi 22,6 %. Wartość wskaźnika oddziaływania dla celu II tj. wzrost liczby osób deklarujących zadowolenie z jakości infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o 5% do roku 2015 w stosunku do roku 2011 wynosi 18,2%.


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl