UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

Statut

Załącznik Nr 5 do LSR


STATUT STOWARZYSZENIA
/tekst jednolity/
Lokalnej Grupy Działania

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN „CENTRUM”

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.
1. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania (LGD) – o nazwie: Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”, zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.);
2) ustawy z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
3) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.205, str. 1);
4) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności:
a) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013;
b) promocja obszarów wiejskich;
c) mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
d) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności a obszarach wiejskich;
e) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnej oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR;
f) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;
g) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych;
h) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, edukację estetyczno–artystyczną mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD;
i) podejmowanie inicjatyw związanych z ochroną środowiska naturalnego;
j) kreowanie lokalnych produktów i usług;
k) podejmowanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami z poza obszaru działania LGD;
l) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD.

§ 2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia są Nowe Ostrowy.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy z brzmieniu: SRG „CENTRUM” lub SRGC.
3. Stowarzyszenie może używać logo wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr 5 z dnia 13 lutego 2007 roku.
4. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą.
5. Nadzór nad Stowarzyszeniem, ze względu na jego siedzibę, sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego.
6. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym przy realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie.

§ 3.
Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, równość szans, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin: Bedlno, Daszyna, Dąbrowice, Grabów, Góra Świętej Małgorzaty, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonia, Żychlin; ale może prowadzić swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach Unii Europejskiej.

§ 6.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa;
2. rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze LGD;
3. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR;
4. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR;
5. ogłaszanie naborów i dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR;
6. organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;
b) imprez kulturalnych, takich jak: festiwale, targi, pokazy, wystawy itp. służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
c) imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych;
d) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów itp.;
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych;
- tworzenie stron internetowych;
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

§ 8.
1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powoływać zespoły robocze.
2. Zasady funkcjonowania zespołów roboczych określone są w § 27 niniejszego statutu.

§ 9.
Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków i pracy zatrudnionych pracowników. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia


§ 10.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych;
2. Liczba członków w Stowarzyszeniu nie jest ograniczona.
3. Członkiem zwyczajnym w Stowarzyszeniu może być:
a) osoba fizyczna, która:
- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach;
- jest pełnoletnia;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa, bez względu na miejsce zamieszkania;
- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
- przedstawi rekomendację udzieloną przez:
• działającego na obszarze, którego dotyczy LSR, partnera społecznego lub gospodarczego;
• lub gminę wiejską;
• lub gminę miejsko – wiejską;
• lub związek międzygminny;
• lub inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia;
- złoży deklarację członkowską;
b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:
- działa na obszarze, którego dotyczy LSR;
- wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia;
- jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednym z partnerów gospodarczych lub społecznych, w tym organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego lub promowaniem równości szans;
- przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD;
- złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.

§ 11.
Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

§12.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) przestrzegać postanowień Statutu;
3) opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;
4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.

§ 13.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna.
2. W celu przyjęcia w poczet członków wspierających zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, powinna złożyć Zarządowi Stowarzyszenia oświadczenie woli.
3. Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie, jaki został określony w Statucie dla członków zwyczajnych, z tym zastrzeżeniem, że nie jest wymagana rekomendacja, o której mowa w § 10 ust 2.
4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w odrębnej umowie.
5. Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i uchwał.
6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie.
7. Ustanie członkostwa wspierającego i skreślenie z listy członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie jak w przypadku członkostwa zwyczajnego.

§ 14.
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności, której godność tę nada Walne Zgromadzenie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie, z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

§ 15.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Zarządowi;
2) wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;
b) za działanie na szkodę Stowarzyszenia;
c) za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia;
d) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
e) za nieopłacanie składek członkowskich;
3) śmierć członka Stowarzyszenia lub utratę osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia.

§ 16.
Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§ 17.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem;
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwane dalej Zarządem;
3) Rada Stowarzyszenia, zwana dalej Radą;
4) Komisja Rewizyjna.

§ 18.
1. W trakcie trwania kadencji można być członkiem tylko jednego organu wybieralnego Stowarzyszenia.
2. Kadencja organów wybieralnych trwa 4 lata.

§ 19.
Z zastrzeżeniem § 21 ust. 5 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd corocznie w pierwszym półroczu. Powiadomienie o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad oraz dostarczeniu niezbędnych materiałów wszystkim członkom Stowarzyszenia następuje listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zwołuje Zarząd na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady lub Zarządu. Powiadamienie o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad oraz dostarczeniu niezbędnych materiałów wszystkim członkom Stowarzyszenia następuje w każdy skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
5. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej liczby członków (quorum) ustala się drugi termin, który następuje w godzinę później tego samego dnia. Wówczas Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia, członkowie honorowi i zaproszeni przez Zarząd goście.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;
3) wybór  osób funkcyjnych Stowarzyszenia:
a) w Zarządzie Stowarzyszenia: Prezes Stowarzyszenia i Wiceprezes Stowarzyszenia;
b) w Radzie Stowarzyszenia: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady i Sekretarz Rady;
c) w Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR;
5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6) uchwalanie zmian Statutu;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
11) zatwierdzenie projektu LSR;
12) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów strategicznych Stowarzyszenia, na których realizację Stowarzyszenie zamierza pozyskać zewnętrzne dofinansowanie;
13) nadawanie tytułów honorowych, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia;
14) podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzania bądź zawężania obszaru objętego LSR;
15) zatwierdzanie rocznych planów finansowych.

§ 21.
1. Walne Zebranie wyraża swoje stanowisko w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów;
3. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 20 ust. 5, chyba że statut stanowi inaczej.
4. Głosowanie przeprowadza się jawnie. Głosowanie może być tajne na wniosek zgłoszony przez członka, jeżeli Walne Zebranie tak postanowi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu przysługuje jeden głos.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2.  Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i dwóch inny członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
3. Zarząd składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych ze swojego grona przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, działającymi na obszarze którego dotyczy LSR (parytet równowagi sektorów), przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i nie mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin pracy Zarządu uchwalany przez Zarząd.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
7. Wskazane jest, aby Członkowie Zarządu spełniali następujące wymogi:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;
b) posiadać wiedzę i/lub doświadczenia z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
c) uczestniczyć w realizacji projektów  na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
4) zwoływanie Walnego Zebrania;
5)ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych, wspierających oraz jednorazowe opłaty z tytułu wstąpienia do Stowarzyszenia przez jednostki samorządu terytorialnego;
6) powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
7) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;
8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
9) opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursów na realizację LSR;
10) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
11)realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii;
12) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych;
13) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
14) nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu;
9. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządy łącznie.
10. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wymagana jest zgoda drugiego członka Zarządu.
11. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji lub naruszenia parytetów, o których mowa w ust. 3, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.


Rada Stowarzyszenia

§ 23.
1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania.
2. Rada składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz dziewięciu innych członków Rady wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Rady uchwalany przez Radę.
4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Rada składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, a działającymi na obszarze, którego dotyczy LSR (parytet równowagi sektorów), przy czym w składzie nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).
6. Kadencja Rady trwa 4 lata.
7. Rada składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych, którzy posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków unijnych.
8. Wskazane jest, aby co najmniej jedna osoba spośród członków Rady posiadali udokumentowaną znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (niemiecki, francuski, angielski, włoski) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.
9. Co najmniej 50% członków Rady powinno mieszkać na obszarze objętym działalnością LSR przez przynajmniej 3 lat przed ich powołaniem.
10. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE I277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR.
11. Posiedzenie Rady odbywa się przynajmniej raz w roku.
12. Wybór operacji, o których mowa w ust. 10, dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
13. Od uchwały, o której mowa w ust. 12 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu.
14. Wskazane jest, aby Członkowie Rady spełniali następujące wymogi:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;
b) posiadać wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader;
c) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
15. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeński, ani też w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
16. Odwołanie z funkcji członka Rady następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji;
b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowana funkcji;
c) naruszenia postanowień niniejszego statutu;
d) systematycznego uchylania się od pracy w Radzie;
e) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.
17. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady w trakcie trwania kadencji lub naruszenia parytetów, o których mowa w ust. 5, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyrobów uzupełniających.

Komisja Rewizyjna

§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz jednego innego członka Komisji Rewizyjnej wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalany przez Komisję.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych ze swojego grona przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, a działającymi na obszarze, którego dotyczy LSR (parytet równowagi sektorów), przy czym w składzie nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu i Rady w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
8. Wskazane jest, aby Członkowie Rady spełniali następujące wymogi:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;
b) posiadać wiedzę i/lub doświadczenia z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich;
c) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
9. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu;
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
10. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji lub naruszenia parytetów, o których mowa w ust. 5, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Rozdział V
Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia


§ 25.
1. Podmioty wymienione w § 10 ust. 3 Statutu mają wyłączne prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów.
2. Rekomendacje powinny być składane na piśmie na co najmniej 3 dni przez datą Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.
3. Rekomendacje składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową.
4. Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania jawnego lub  tajnego.
5. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia dysponują 1 głosem.
6. Wybór uznaje się za dokonany, gdy za danym kandydatem opowiadała się zwykła większość głosujących przy obecności co najmniej połowy ilości członków posiadających prawo głosu.

§ 26.
1.    Utrata rekomendacji, o której mowa w § 25 ust. 1, oraz odwołanie przez Walne Zebranie Członków, śmierć i pisemna rezygnacja członka Władz Stowarzyszenia powodują utratę członkostwa w danym organie Stowarzyszenia.
2.    W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział VI
Zespoły robocze


§ 27.
1. W celu wymiany poglądów między członkami Stowarzyszenia oraz poszukiwania wśród nich oddolnych inicjatyw można utworzyć następujące zespoły robocze:
a) ds. edukacji i rozwoju zasobów ludzkich, kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego;
b) ds. infrastruktury;
c) ds. bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
d) ds. przedsiębiorczości;
e) ds. rolnictwa i ochrony środowiska;
f) ds. turystyki, sportu i rekreacji;
g) ds. społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
2. Zespoły robocze są forum wymiany poglądów między członkami Stowarzyszenia.
3. Członkostwo w zespole roboczym jest przywilejem, a nie obowiązkiem członka Stowarzyszenia.
4. Każdy z członków Stowarzyszenia może uczestniczyć w pracach nieograniczonej ilości zespołów roboczych.
5. Zespołom roboczym przysługuje prawo składania Zarządowi rekomendacji, sugestii i opinii o wszystkich bieżących sprawach Stowarzyszenia oraz prawo do składania wniosków Zarządowi dla inicjowania określonych działań.
6. Prace zespołu roboczego koordynuje członek Zarządu wskazany przez Zarząd.
7. Każdy zespół roboczy tworzy spośród swoich członków prezydium, w skład którego wchodzą:  Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.
8. Spotkania zespołów roboczych powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
9. Spotkania zwołuje z inicjatywy prezydium koordynator – członek Zarządu, powiadamiając o jego miejscu i terminie członków zespołu w każdy skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem spotkania.
10. Stanowiska zespołu przyjmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków zespołu.

Rozdział VII
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 28.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Zarząd opracowuje projekt planu finansowego na dany rok.
4. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia;
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


§ 29.
1. Obszar objęty LSR może ulec rozszerzeniu bądź zawężeniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
2. Zmiana określona w ust. 1 może być dokonana z inicjatywy jednostki samorządu terytorialnego.
3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne, w szczególności wykazywać spójność obszaru, o który zostanie poszerzony obszar objęty LSR.
4. Wniosek składa się Zarządowi, który ma obowiązek przedstawić go na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 30.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.


Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gmin
Jakub Świtkiewicz                                                                            
„CENTRUM”
Nowe Ostrowy 14 listopada 2008 r.

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.