UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

Proces budowania partnerstwa

Budowa partnerstwa na obszarze LGD rozpoczęła się faktyczne już przed ponad 15 laty. Wówczas to gminy powołały Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, który skupia grupę gmin wspólnie podejmujących działania na rzecz rozwoju regionu. Obecnie wśród 15 gmin członkowskich znajduje się 12 gmin typowo wiejskich i 2 miejsko–wiejskie, a także miasto Kutno.

Wspólnie podejmowane działania głównie w zakresie ekologii i infrastruktury technicznej pozwalały na uczestnictwo w rozwoju obszarów tych gmin także innym podmiotom i partnerom, w tym organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom i firmom działającym na rzecz obszarów wiejskich, placówkom oświatowym i różnym innym podmiotom gospodarczym.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin ”CENTRUM” powstało w celu długofalowej współpracy między lokalnymi władzami, organizacjami oraz odpowiedzialnymi przedsiębiorcami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności.

Partnerstwo lokalne jest konstruowane dla wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany zasobów i doświadczeń, lepszej koordynacji działań. Organizacje uczestniczące w partnerstwie wypracowują nowe zbiorowe cele, nowe reguły decyzyjne, wspólne zadania oraz działania.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” jest jednym z narzędzi przezwyciężania problemów społeczno–gospodarczych, działa na rzecz dobra wspólnego i przestrzega trzech ważnych zasad opartych na: dobrowolności, równości i zaangażowaniu partnerów. Tak ważne elementy dają podstawę dialogu i współpracy różnych środowisk, umożliwiają wzajemne zaufanie oraz wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów oraz wspólny podział korzyści i ryzyka.

Ideę partnerstwa wzbogacił Pilotażowy Program Leader+ (PPL+), poprzez szersze zaangażowanie wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W trakcie prowadzenia prac nad Pilotażowym Programem Leader+ odbyło się szereg akcji promocyjno – informacyjnych, w tym spotkań z potencjalnymi partnerami, na których omawiano założenia i ideę programu. Spotkania te przeprowadzano w różnej formie: spotkania informacyjne, dyskusyjne, szkoleniowo–informacyjne oraz warsztatowe. Omawiano na nich między innymi Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), konsultowano ze społeczeństwem budowanie partnerstwa prywatno–publiczno–społecznego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała dla Gmin: Bedlno, Daszyna, Dąbrowice, Grabów, Góra Świętej Małgorzaty, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonia, Żychlin. Zintegrowana Strategia została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” w dniu 25 maja 2006 roku jako najważniejszy dokument strategiczny.

Realizację ZSROW rozpoczął Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sektorowy Program Operacyjny ”Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w ramach Priorytetu II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z działania 2.7 Pilotażowy Program Leader + w ramach Schematu II pn: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze działalności Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM". Nr umowy L/02/035/2006 z dnia15.02.2007 r. Kwota dofinansowania: 750.000 zł.

Działania realizowane w ramach projektu (szkolenia, konferencje, warsztaty, a także przykłady dobrych praktyk partnerskich wśród Lokalnych Grup Działania) umożliwiły członkom Stowarzyszenia, jak również kadrze odpowiedzialnej za zarządzanie projektem, zdobycie doświadczenia, które jest niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015.

Podczas realizacji Schematu II Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” nawiązało ścisłą współpracę z Lokalnymi Grupami Działania z obszaru województwa łódzkiego: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” oraz Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM”.

Realizacja Pilotażowego Programu Leader+ pobudziła środowisko lokalne, wzmocniła więzi wewnętrzne wspólnot lokalnych, zintegrowała środowisko wiejskie na rzecz samoorganizacji, a także przyczyniła się do nabycia umiejętności kluczowych i interpersonalnych niezbędnych w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na bazie spotkań z sołtysami, radnymi i mieszkańcami poszczególnych gmin, na podstawie zgłaszanych na spotkaniach pomysłów i propozycji, a także wielu ankiet skierowanych bezpośrednio do Sołtysów, Radnych oraz Wójtów wszystkich gmin działających w Stowarzyszeniu. Ponadto podczas realizacji Schematu II PPL+, a także innych projektów (ze środków pochodzących z UE oraz środków krajowych) realizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” wykształciły się takie formy współpracy, które przy zaangażowaniu wielu instrumentów pomogą kompleksowo i wspólnie zrealizować przedstawione w tym opracowaniu wizje Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

Proces budowania partnerstwa jest ważnym elementem rozwoju obszarów wiejskich dla stowarzyszenia. Wiele działań podejmowanych we współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami pobudza do aktywności, ciągłych zmian, modyfikacji i udoskonalania wzajemnych relacji oraz nawiązywania nowych kontaktów, które w konsekwencji budują i umacniają relacje w partnerstwie.

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.