UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

O naszym projekcie

Projekt: „Daj im szansę - walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i aktywizacja bezrobotnych - szkolenia z zakresu gospodarki społecznej i psychoedukacji”

Koordynator Projektu: Iwona PiechockaW dniu 06 marca 2008 r. w Warszawie Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” podpisało umowę z Fundacją Fundusz Współpracy na dofinansowanie w kwocie ponad 68 tysięcy złotych Projektu pn.: „Daj im szansę – walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i aktywizacją bezrobotnych – szkolenia z zakresu gospodarki społecznej psychoedukacji”.

Projekt finansowany był przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.Co to jest EQUAL?

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zgodnie z którą państwa członkowskie określając i prowadząc politykę zatrudnienia zmierzają do realizacji wspólnych celów określonych w Strategii. Na lata 2004-2010 celami tymi są: dążenie do pełnego zatrudnienia, podnoszenia jakości i wydajności pracy oraz zapewniania spójności społecznej i regionalnej.

Co to jest Europejski Fundusz Społeczny?
Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem strukturalnym będącym najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałania bezrobociu. Fundusz wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, z jego środków realizowana jest IW EQUAL.

Jakie działania realizowane są w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL?
Działania realizowane w ramach IW EQUAL wpisują się w również w kontekst działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w cele i zamierzenia Strategii Lizbońskiej.
IW EQUAL uzupełnia ponadto działania realizowane w ramach takich programów
wspólnotowych jak:
- Wspólnotowy Program Działania na rzecz Walki z Dyskryminacją (2001-2006)
- Wspólnotowy Program Działania na rzecz Walki z Wykluczeniem Społecznym (2002-2006)
- Wspólnotowy Program Motywacyjny w Obszarze Zatrudnienia (2001-2005)
- Wspólnotowy Program Realizacji Wspólnotowej Strategii Ramowej w sprawie Równości Płci (2001-2005)

Cele Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
EQUAL jest programem Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem, jako laboratorium polityki zatrudnienia, jest testowanie i promowanie nowych, innowacyjnych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz nierówności na rynku pracy. Temu celowi podporządkowana jest cała
konstrukcja EQUAL.

W ramach IW EQUAL państwa członkowskie mogą poszukiwać nowatorskich metod osiągania celów polityki zatrudnienia i integracji społecznej, a następnie włączać je do głównego nurtu polityki na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Cele i zasady wdrażania, wspólne dla wszystkich państw członkowskich, zostały określone w Komunikacie Komisji ustanawiającym wytyczne dla drugiej rundy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Swobodny przepływ dobrych pomysłów z grudnia
2003 r. IW EQUAL koncentruje się na testowaniu innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy.

Kto był adresatem Projektu
Adresatami Projektu „Daj im szansę – walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i aktywizacją bezrobotnych – szkolenia z zakresu
gospodarki społecznej i psychoedukacji”  byli:
- nauczyciele
- Samorządy Gminne
- przedsiębiorcy z terenu działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”

Nauczyciele – byli oni adresatem szkoleń z zakresu prowadzenia psychoedukacji w szkołach gimnazjalnych. Psychoedukacja była jednym z elementów programu oddziaływań zaplanowanego dla społeczności lokalnej w projekcie KŁOS.
Program ten miał na celu przełamywanie stereotypów wobec osób chorujących psychicznie. Dzięki przeszkoleniu nauczycieli wzrosły ich kompetencje zawodowe.
Zdobytą podczas szkoleń wiedzę na temat zdrowia psychicznego nauczyciele będą teraz mogli przekazywać uczniom podczas godzin wychowawczych przyczyniając się tym samym to wzrostu tolerancji i otwartości wobec tej grupy. Jest to działanie obliczone na efekt długofalowy – nauczyciele mogą krzewić postawy otwartości i
tolerancji wśród kolejnych pokoleń młodych ludzi, którzy w przyszłości sami zostaną pracodawcami, urzędnikami czy politykami.

Szkolenia - etap I
Szkolenia dla nauczycieli z zakresu walki z dyskryminacją osób chorujących psychicznie (psychoedukacja) przeprowadzone w ORW w Jedliczach dniach:

4 kwietnia 2008 roku, w którym uczestniczyło 39 osób.

Tematem tego szkolenia było:
- Tworzenie mechanizmu dyskryminacji, psychologiczne konsekwencje dla osoby dyskryminowanej;
- Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup;

7 kwietnia 2008 roku, w którym uczestniczyły 32 osoby.
Były omawiane następujące tematy:
- Czym jest zdrowie psychiczne?
- Psychoprofilaktyka – profilaktyka zaburzeń psychicznych;
- Typy zaburzeń psychicznych;
- Formy leczenia i rehabilitacji schizofrenii Chorzy, ich rodziny i otoczenie;
- Nauczyciel a dziecko z problemem choroby psychicznej;
- Pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinie „z problemem choroby psychicznej”;

11 kwietnia 2008 roku, w którym uczestniczyło 35 osób
Tematem szkolenia były:
- Metody pracy z dziećmi i ich rodzicami;
- Formy wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem choroby psychicznej;

Szkolenie prowadziły Panie: Helena Kulawczyk /psycholog/ oraz Katarzyna Jezierska /pedagog/.

Każdy z uczestników otrzymał materiał szkoleniowy pn.: Szkolenia dla nauczycieli z
zakresu walki z dyskryminacją osób chorych psychicznie /psychoedukacja/ …”, który składa się z części merytorycznej, notatnika oraz długopisu.

Również podczas szkolenia były rozdawane ulotki:
- zawierające informacje dotyczące Projektu „Daj im szansę”, zakładanych rezultatach, o Stowarzyszeniu Rozwoju Gmin „CENTRUM” i o Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych;
- Kryzys Psychiczny – co to jest?
- Żyjemy wśród ludzi niepełnosprawnych – ćwiczenia w formie zabawy;

Na zakończenie I etapu szkolenia nauczyciele otrzymali Certyfikaty zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenia – etap II
II etapem szkolenia dla nauczycieli było przeprowadzenie przez Panie Helenę Kulawczyk i Katarzynę Jezierską lekcji pokazowych dla nauczycieli z udziałem dzieci i młodzieży.

Miały one na celu pokazanie nauczycielom jak mają przeprowadzać lekcje z zakresu psychoedukacji w pozostałych klasach, gdzie nie były poruszane tematy chorób psychicznych  i przełamywania stereotypów wobec osób chorujących psychicznie.

Lekcje te przeprowadzone były w następujących szkołach:
- Gimnazjum w Krośniewicach – w dniu 25 kwietnia 2008 r., w których uczestniczyło 6 nauczycieli i 65 dzieci;
- Zespół Szkół w Żychlinie – w dniu 29 kwietnia 2008 r. w których uczestniczyło 8 nauczycieli  i 65 dzieci;
- Zespół Szkół w Dąbrowicach – w dniu 30 kwietnia 2008 r., w których uczestniczyło 5 nauczycieli i 39 dzieci;
- Zespół Szkół w Gołębiewku – w dniu 6 maja 2008 r., w których uczestniczyło 8 nauczycieli i 58 dzieci;
- Gimnazjum w Grabowie – w dniu 7 maja 2008 r., w których uczestniczyło 12 nauczycieli i 65 dzieci;
- Katolickie Gimnazjum w Wierzbiu – w dniu 20 maja 2008 r., w których uczestniczyło 3 nauczycieli  i dzieci;

Podczas przeprowadzania lekcji pokazowych były rozdawane materiały szkoleniowe:
- dla nauczycieli:
- Wskazówki dla nauczycieli dotyczące prowadzenia psychoedukacji w szkołach pn.: „Spotkanie z zakresu psychoedukacji w szkołach - ogólne zasady”;
- Konspekt – Nie zawsze „od rana mam dobry humor” i inne;

Również dzieci otrzymały ciekawe materiały szkoleniowe.

Nauczycielom i dzieciom były również rozdawane ulotki /informatory/ o zaburzeniach psychicznych i adresach do Poradni Specjalistycznych.

Wszystkie materiały zaopatrzone były odpowiednimi logotypami.

Samorządy gminne – tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w znacznym stopniu uzależnione jest od polityki społecznej prowadzonej w danym regionie. Konieczne było przekonanie przedstawicieli samorządów, że
tworzenie firm społecznych jest lepszą formą wspierania osób wykluczonych  niż przyznawanie świadczeń socjalnych. Ważnym aspektem było również przekonanie przedstawicieli samorządów o roli współpracy z organizacjami trzeciego sektora.

Przedsiębiorcy – wzięli również udział w szkoleniach dotyczących gospodarki społecznej i zatrudniania osób wykluczonych. Dzięki udziałowi w programie szkoleń może choć w małym stopniu przyczynimy się do wzrostu zatrudnienia osób
wykluczonych społecznie i włączenie w system zarządzania firmą części zasad obowiązujących w firmach społecznych.

Seminarium szkoleniowe dla pracowników Urzędów gmin /wójtów, pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej/ i przedsiębiorców z terenu działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” w zakresie warunków i możliwości
Tworzenia przedsiębiorstw społecznych pn. „Model firmy społecznej” przeprowadzone było w Hotelu RONDO  w Kutnie w dniach 21 i 22 kwietnia
2008 roku.

Tematem szkolenia było:
- Objaśnienie podstawowych pojęć dotyczących ekonomi społecznej. Gospodarka społeczna jako narzędzie adaptacji społeczno – zawodowej osób wykluczonych społecznie. Podmioty gospodarki społecznej – istniejące rozwiązania prawne i organizacyjne, przegląd dobrych praktyk krajowych i europejskich –  prowadzący szkolenie: Beata Kurczewska
- Model szkocki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych – na przykładzie funkcjonowania Forth Sector w Edynburgu –  prowadzący szkolenie: Marzena Bednarkiewicz
- Konsekwencje społeczne  i psychologiczne długotrwałego bezrobocia –  prowadzący szkolenie:  Marzena Bednarkiewicz
- Aktualnie funkcjonujące rozwiązania prawne pozwalające na aktywizację zawodową i zatrudnianie osób chorujących psychicznie. Planowanie rozwiązania legislacyjnego dotyczące, metody lobbingu –  prowadzący szkolenie: Agnieszka Krawczyk
- Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz gospodarki społecznej. Zarządzanie projektem partnerskim. Ewaluacja projektów społecznych – prowadzący szkolenie Agnieszka Kwaśniewska

Każdy z uczestników otrzymał materiał szkoleniowy pn.: Szkolenia dla pracowników
Urzędów Gmin, GOPS i przedsiębiorców z terenu działania SRGC w zakresie warunków i możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych (…)”, który
składa się z części merytorycznej, notatnika, płyty CD o firmie społecznej /Ośrodka Szkoleniowego KŁOS w Jedliczach/ oraz długopisu. Materiały te były włożone do tekturowej teczki. Wszystkie materiały zaopatrzone były logami SRGC, TPN,
EQUAL, EFS, Fundacji FW, flagę Unii Europejskiej.

Seminarium szkoleniowe (pobyt w Ośrodku Szkoleniowym „KŁOS” w Jedliczach) było II etapem szkolenia odbywającego się w Kutnie w dniach 21-22 kwietnia 2008 roku. W związku z ograniczoną liczbą miejsc w Ośrodku Szkoleniowym „KŁOS” szkolenie musiało być przeprowadzone w 2 terminach: 12-14 maja 2008
roku i 26-28 maja 2008 roku.

Tematem seminarium było:
- Prezentacja głównych założeń projektu „KŁOS” Model firmy społecznej – omówienie. Zasady organizacyjne Ośrodka Szkoleniowego „KŁOS” – prowadzący szkolenie: Tomasz Musielski
- Aspekt biznesowy funkcjonowania firmy społecznej – pozyskiwanie klientów, tworzenie biznes planu, wypracowanie standardu usług, promocja przedsiębiorstwa społecznego  –  prowadzący szkolenie: Dominik Murawa
- Funkcjonowanie Ośrodka Gospodarki Społecznej - wprowadzenie – główne zadania OGS – prowadzący szkolenie: Jarosław Wasiak
- Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie i długotrwale bezrobotnych – metody stosowane w projekcie KŁOS, ich efektywność – prowadzący szkolenie: Helena Kulawczyk i Iwona Śnieguła
- Metody współpracy z pracodawcami, zachęcanie ich do zatrudnienia osób wykluczonych społecznie – prowadzący szkolenie:  Jarosław Wasiak
- Współpraca OGS z podmiotami zewnętrznymi – prowadzący szkolenie: Jarosław Wasiak
- Spotkanie z beneficjentami ostatecznymi projektu „KŁOS” – prowadzący spotkanie: Iwona Śnieguła

Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali Certyfikaty /zaświadczenia/ potwierdzające udział w seminarium.

Efekty Projektu
- Wzmocnienie potencjału w/w instytucji z regionów w zakresie tworzenia i  wspierania podmiotów ekonomi społecznej w ich regionie działania;
- Wypromowanie idei Firmy Społecznej i Ośrodka Gospodarki Społecznej;
- Wzrost kompetencji uczestników programu szkoleń i wizyt studyjnych w zakresie gospodarki społecznej;
- Zmniejszenie się dyskryminacji i stereotypów wobec  osób chorujących psychicznie poprzez szkolenia dla nauczycieli.
- Wzrost potencjału merytorycznego i organizacyjnego wnioskodawcy z zakresie realizacji projektów partnerskich.

I ten cel osiągnęliśmy.


Pliki:


Typ pliku:
Rozmiar pliku: 1.01 MB
Opis pliku: Prezentacja Projektu: „Daj im szansę - walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i aktywizacja bezrobotnych - szkolenia z zakresu gospodarki społecznej i psychoedukacji”
AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.