UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

O nas

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „ Centrum” - Lokalna Grupa Działania (LGD) zostało zarejestrowane jako osoba prawna w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 kwietnia 2006 roku.
Swoim działaniem obejmuje teren 14 gmin z obszaru powiatów kutnowskiego i łęczyckiego: Bedlno, Daszyna, Dąbrowice, Grabów, Góra Świętej Małgorzaty, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonia, Żychlin.
Członkami Stowarzyszenia są wszystkie Gminy z obszaru jego działania oraz podmioty gospodarcze i społeczne z tego obszaru. Stowarzyszenie liczy łącznie 54 członków.
Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia mieszkańców z tego obszaru poprzez działania rozwojowe i aktywizacyjne. Program Leader poprzez wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej, w tym między innymi zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego poprzez między innymi ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska, ochronę zasobów przyrodniczych.
 
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin ”CENTRUM” powstało w celu długofalowej współpracy między lokalnymi władzami, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności.
 
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” jest jednym z narzędzi przezwyciężania problemów społeczno–gospodarczych, działa na rzecz dobra wspólnego i przestrzega trzech ważnych zasad opartych na: dobrowolności, równości i zaangażowaniu partnerów. Tak ważne elementy dają podstawę dialogu i współpracy różnych środowisk, umożliwiają wzajemne zaufanie oraz wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów oraz wspólny podział korzyści i ryzyka.
 
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” dla zrównoważonego rozwoju obszaru swojego działania przygotowało Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) która została przyjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2006 roku jako najważniejszy dokument strategiczny.
 
Realizację ZSROW rozpoczął Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sektorowy Program Operacyjny ”Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w ramach Priorytetu II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z działania 2.7 Pilotażowy Program Leader + w ramach Schematu II pn: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze działalności Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM". Projekt ten był realizowany w latach 2007-2008, a kwota dofinansowania wynosiła 750.000 zł.
 
Działania realizowane w ramach projektu (przygotowywanie dokumentacji i opracowań, szkolenia, konferencje, doradztwo, warsztaty, a także przykłady dobrych praktyk partnerskich wśród Lokalnych Grup Działania) umożliwiły członkom Stowarzyszenia, jak również kadrze odpowiedzialnej za zarządzanie projektem, zdobycie doświadczenia, które zostało pogłębione przy realizacji kolejnych projektów:
- ”Daj im szansę – walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i aktywizacja bezrobotnych – szkolenia z zakresu gospodarki społecznej i psychoedukacji” w ramach projektu „EQUAL- Upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”,
- „Warsztaty edukacyjne formą aktywizacji kobiet wiejskich gminy Kutno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
- „Program Edukacji Ekologicznej „Zielona zerówka” na obszarze SRGC oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” (LSR) została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w dniu 11 grudnia 2008 roku jako najważniejszy dokument strategiczny, który jest kontynuacją treści (misji, zamierzeń, celów i priorytetów) poprzedniego dokumentu, jakim jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na bazie spotkań z sołtysami, radnymi i mieszkańcami poszczególnych gmin, na podstawie zgłaszanych na spotkaniach pomysłów i propozycji, a także wielu ankiet skierowanych bezpośrednio do Sołtysów, Radnych oraz Wójtów wszystkich gmin działających w Stowarzyszeniu.
Lokalna Strategia Rozwoju powstała w celu wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany zasobów i doświadczeń, lepszej koordynacji działań w sferze społecznej, gospodarczej i publicznej. LSR zawiera dwa cele strategiczne:
1.      Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”
2.      Obszar Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” Regionem Turystycznym
 
Stowarzyszenie podpisało w dniu 18 czerwca 2009 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę na realizację LSR na mocy której pozyskało dla swojego obszaru do roku 2013 roku kwotę 8.826.092,00 zł.
Środki te będą dostępne dla beneficjentów (jst, osoby fizyczne, osoby prawne) w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie od stycznia 2010 roku.
Środki te będą dostępne na następujące działania:
- Odnowa i rozwój wsi - 6.177.092,00 zł
-
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  - 883.000,00 zł
-
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 883.000,00 zł
- Małe projekty - 883.000,00 zł
Wszystkie ogłaszane przez Stowarzyszenie konkursy będą miały charakter zamknięty. Nabór wniosków będzie prowadzony dwa razy w roku z każdego działania i trwać będzie 45 dni.

AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.