UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

Ma��e projekty

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4 500 zł (1 152,7 euro) do 100 000 zł (25 616,1 euro).
Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.

Zakres małych projektów:
- podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
• udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu
umożliwiającego dostęp do Internetu,
• organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
- rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
• promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa,
w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
• kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
• kultywowanie języka regionalnego i gwary,
• kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
- rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
• utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron
internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji
informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
• budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w
szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras
narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych,
szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
• zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych
poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
- zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
• odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej
architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków,
• odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
• remont lub wyposażenie muzeów,
• remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
- inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;
- wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.
- rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania,
- rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym.

Definicja beneficjenta:
osoby fizyczne, które są:
• obywatelami państwa członkowskiego UE,
• pełnoletnie,
• zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze.
• osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
• którym ustawy przyznają zdolność prawną:
• działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające
siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Forma i wysokość pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 25 tys. zł:

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych operacji.

 


AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.