UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

   AAADrukuj dokument

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarow wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.

Prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zakończone lecz aby Strategia odpowiadała potrzebom naszego obszaru zostały przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne, które były prowadzone na terenie naszej LGD.

Autorami Strategi są:
mgr inż. Marta Łubińska
mgr Ewa Monika Ratajska
inż. Michał Prokopiak
mgr inż. Jakub Świtkiewicz

Spis treści:
I. Charakterystyka LGD Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR
1. Nazwa, status prawny LGD oraz Numer i data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
2. Proces budowania partnerstwa na obszarze LGD
3. Cele, organy statutowe oraz zasady działania LGD
4. Kwalifikacje i doświadczenia członków LGD, osób wchodzących w skład organów decyzyjnych, partnerów LGD w realizacji operacji oraz potencjał administracyjny Stowarzyszenia
II. Charakterystyka obszaru objętego LSR i jego wewnętrznej spójności
1. Zasięg terytorialny, uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze
2. Uwarunkowania kulturowe (antropogeniczne) i historyczne
III. Analiza SWOT obszaru objętego LSR
IV. Cele ogólne i szczegółowe LSR
V. Misja LGD Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”
VI. Specyfika obszaru i jego zgodność z celami LSR 88 VII. Zintegrowane podejście dla planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach LSR
VIII. Innowacyjnego podejście dla planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach LSR
IX. Procedury i kryteria wyboru operacji przez LGD w ramach działania
X. Budżet LSR dla każdego roku realizacji LSR
XI. Opis procesu przygotowywania LSR
XII. Proces wdrażania i aktualizacji LSR
XIII. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej
XIV. Powiązanie LSR z innymi dokumentami planistycznymi
XV. Planowane przedsięwzięcia realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LSR
XVI. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich
Zakończenie
XVII. Informacja o załącznikach

Poniżej można pobrać LSR naszego Stowarzyszenia.


Pliki:


Typ pliku:
Rozmiar pliku: 3.59 MB
Opis pliku: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 102 KB
Opis pliku: Załącznik Nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej Grupy Działania STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN „CENTRUM”
AAADrukuj dokumentDo góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.