UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.
Pobierz Flash Playera aby wyświetlić zawartość.

Aktualności

News: 08 października 2015

W dniu 6 paździenika 2015 r. Zarząd Województwa odłosił konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" jest obecnie w trakcie przygotowywania dokumentacji w celu złożenia wniosku do konkursu.
Termin ostateczny złożenia wniosku to 30 grudnia 2015 r.

Dokumenty do Konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w okresie 2014-2020
1. Regulamin konkursu
2. Formularz wniosku
3. Instrukcja wypełniania wniosku
4. Kryteria wyboru LSR
5. Struktura LSR
6. Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR
7. Formularz załącznika do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR – harmonogram
8. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR
9. Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR (wydanie III)

Czytaj więcej | Dodał: Michal Prokopiak

News: 28 września 2015

We wrześniu (od 7.09.2015r. do 14.09.2015r.) we wszystkich gminach należących do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” odbyły się konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Spotkania poświęcone były nowej Lokalnej Strategii Rozwoju naszego Stowarzyszenia SRGC na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inicjatywy LEADER, w szczególności analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR.

Chcielibyśmy podziękować za aktywne uczestnictwo w konsultacjach wszystkim przedstawicielom samorządów gminnych, przedsiębiorcom, Stowarzyszeniom, Kołom Gospodyń Wiejskich, i innym organizacjom działającym na terenie SRG ”CENTRUM” za zaangażowanie się w proces realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Oto fotorelacja:

Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM.
Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM.
Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM.
Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM. Konsultacje społeczne dla aktywnych mieszkańców z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na terenie LGD CENTRUM.

Czytaj więcej | Dodał: Michal Prokopiak

News: 08 września 2015

Przedstawiamy garść informacji dot.  Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoj.

Nazwa poddziałania.
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Kod działania.
19.2
 
Opis rodzaju operacji.

Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone w LSR.
 
Rodzaj wsparcia.
Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).
 
Beneficjenci:

 • Osoby fizyczne.
 • Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.
 
W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.
 
W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:

 • osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą
 • osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej,
 • wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

 
W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.
Beneficjentem może być LGD jedynie w przypadku:

 • „operacji własnych LGD” (bez uszczerbku dla art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia ogólnego wskazującego na konieczność stosowania niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru, pozwalającej unikać konfliktów interesów);
 • „projektów grantowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR; wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników.

 
 
Koszty kwalifikowalne.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty (nie dotyczy operacji, na które pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej):

 • zakupu dóbr i usług;
 • wykonania robót budowlanych;
 • organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego, itp.;
 • najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów,
 • zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
 • zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • ogólne;
 • inne koszty związane z realizacją operacji.

 
Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa.
Zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia EFRROW do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny wnioskodawcy.
 
Warunki kwalifikowalności.

Wspierane będą operacje mające na celu:
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
 • zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
 • dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom,
 • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
 • podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
 • rozwój produktów lokalnych,
 • rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

Pomoc może być przyznana jeżeli:
 • wnioskodawca wykaże doświadczenie lub uzasadni potencjał, lub kwalifikacje, lub prowadzi działalność odpowiednią do realizacji operacji;
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie, za wyjątkiem operacji:
 • polegającej na nieodpłatnym lub niekomercyjnym udostępnianiu:
 • infrastruktury służącej działalności przetwórczej udostępnianej lokalnym producentom,
 • ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego,
 • obiektów stanowiących dziedzictwo lokalne, szkoleniowej,
 • promocyjnej w zakresie: turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa, produktów lokalnych, rynków lokalnych,
 • polegającej na kultywowaniu dziedzictwa lokalnego;
 • operacja realizowana będzie na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • w przypadku operacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania sieci, operacja realizowana jest przez co najmniej 2 partnerów, których działalność jest ukierunkowana na tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych (wsparcie z tego zakresu nie dotyczy tworzenia grup producentów lub tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji lub wsparcia przygotowawczego dla lokalnych grup działania).

 
Powyższe warunki muszą być spełnione również w ramach realizacji projektu grantowego.
 
W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy.
 
W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie).
 
Pomoc nie jest przyznawana na:

 • operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta;
 • organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR;
 • promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.

 
Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz w okresie realizacji Programu.
 
Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy.
 
Podmiotowi, któremu przyznano pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być przyznana.
 
W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa.
 
Kwoty i stawki wsparcia.
Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.
 
Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców:

 • Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie 300 000 PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego.
 • Grantobiorcy – maksymalnie 100 000 PLN. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę.

 
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, która ubiegała się o wsparcie na rzecz tej grupy.
 
W przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy każdego z partnerów jest pomniejszany proporcjonalnie.
 
Limity pomocy na operacje:

 • Limit na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.
 • Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 PLN kwoty pomocy.
 • Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy.
 • Limit na operację własną – 50 000 PLN kwoty pomocy.
 • Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN.
 • Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 PLN.

Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR.
Pomoc przyznawana w związku z działalnością gospodarczą będzie miała charakter pomocy de minimis.
 
Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej | Dodał: Michal Prokopiak

News: 28 sierpnia 2015

Czytaj więcej | Dodał: Michal Prokopiak

News: 18 sierpnia 2015

Rusza największy ogólnopolski konkurs dożynkowy „ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!”

 W związku z wszechobecnym świętowaniem dożynek przez Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju - ogólnopolski portal mojeKGW.pl ogłosił wielki konkurs  na wyjątkowy wieniec dożynkowy – „Zbierzcie kłosy na wieniec!”  Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie!

17 sierpnia ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przez ogólnopolski portal mojeKGW.pl. Tym razem to użytkownicy portalu, czyli członkowie KGW, KR i stowarzyszeń z całej Polski będą mogli wybrać ten jedyny, zwycięski wieniec w etapie ogólnopolskim – mówi Paulina Boruń, redaktor mojeKGW.pl. Łącznie organizatorzy przygotowują ponad 100 nagród, które będą czekały na zwycięzców i wyróżnionych.

 

Życzymy miłej zabawy i zapraszamy do poznania szczegółów na stronie www.mojekgw.pl

Czytaj więcej | Dodał: Michal Prokopiak

Wszystkich pozycji: 163

Poprzednie | Następne

Do góry
 
UWAGA!!
Przeglądasz archiwalną wersję strony Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem nowej strony.